Instruktionsmanual för automatisk kokosskalningsmaskin modell nr CAX-3

- Jan 14, 2019-

1 Säkerhet

Lägga märke till

Läs noga igenom detta kapitel innan du ansluter och använder

utrustningen och tillbehören!

1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

 Som med all teknisk utrustning och därför även med den här utrustningen, är det bästa

möjlig driftssäkerhet kan endast garanteras om de allmänna säkerhetsåtgärderna som

såväl som de speciella säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning följs

under drift och service av utrustningen.

 Utrustningen och dess tillbehör uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser.

Reparationsarbetet kan utföras av auktoriserad och erfaren personal av

endast tillverkare. Felaktigt reparationsarbete kan medföra en stor fara för

användare och utrustningen.

 Undvik att använda utrustningen under ogynnsamma omgivningsförhållanden. Detta kan resultera i

Vid skada på utrustningen eller tillbehören, äventyrar användaren användaren.

 Om utrustningen är skadad / defekt: För att undvika skada från användaren och till

Förhindra större utrustningskador: Använd inte utrustningen längre, kontakta

tjänsten. Öppna aldrig kåpan.

Ogynnsamma förhållanden inkluderar:

 Fuktighet.

 Extrema omgivande temperaturer.

 Starka elektromagnetiska (motorer eller transformatorer) eller elektrostatiska fält (laddningar).

 Stark vibration och påverkan.

1.2 Säkerhetsskyltar och konsekvenser

Var vänlig uppmärksamma följande instruktioner för säker och framgångsrik

drift!

image

Varning! Klämpunkt. Håll handen och fingrarna tydliga.

Fara! Blade Hazard. Håll handen rensa under drift.

Lås ut strömmen innan du utför service.

Varning! Elektrisk chockfare. Denna utrustning ska vara

endast service av utbildad personal.

1.3 Säkerhetsföreskrifter på el

 Strömförsörjningen måste jordas ansluten.

 Öppna inte luckan och när maskinen är ansluten till ström eller i drift

kapsling av varje elelement, kan det leda till elektrisk stöt.

 Överhettning och regelbundet underhåll bör utföras av kvalificerad personal.

Stäng av strömförsörjningen, vänta ett tag, se till att ingen återstående spänning gör

översyn och underhåll.

 Skador, belastning eller övervikt på kabeln och ledningen kan leda till elektrisk stöt.

 Spola inte maskinen med högt tryckvatten.

 Slå inte knappen med skarp punkt.

 Torka ut det läckta kokosnötvattnet medan det skälls eller vattnet skulle leda till kortslutning.

2 Produktegenskaper

2.1 Inledning

Kokosnötmaskinen är utformad för att trimma den gröna anbudskockoten i diamant

form. Den har hög effektivitet, stationär volym, lätt att hantera, hygieniskt och lågt ljud.

Materialet i kontaktdelarna är rostfritt stål. Det passar standarden för livsmedelsförädling

maskin. Det finns 2 blad för trimningstopp och kropp separat, så du kan välja hur man ska

trim och hur man trimmer för olika ändamål.

2.2 Struktur och arbetsprocess

QQ图片20190114161326

image

3 Tekniska egenskaper

 Strömförsörjning: AC220 ± 10% V, 50Hz

 Märkare: 0,8kW

 Nominell rotation: 181 ± 10 rpm

 Nominellt vridmoment: 35 N · m

 Användningsområde: 120-240mm

 Peelingområde: 100-160mm

 Driftsvätska: Genom 40 μm filtrerad tryckluft

 Driftstryck: 70-100psi (5-7bar)

 Gasförbrukning: 0,05-0,06 m³ / min

 Skärmaterial: 440c

 Arbetstemperatur: 0 ℃ -40 ℃

 Arbetsrelaterad luftfuktighet: ≤80%

 Buller: ≤50dB (A)

 Total storlek (B × D × H): 300 mm × 420 mm × 870 mm

 Nettovikt: 50,5 kg

4 steg installation

 Placera maskinen på en platt plats; justera 4pcs matkudden för att se till att den är horisontal

placera.

 Slå på den svarta knappen på luftkällans bearbetningsdel, tillsätt smörjolja till oljenivån,

och fäst sedan den svarta knappen.

 Dra ut det blå röret i rörledaren i omvandlaren av luft / vätska överst på maskinen,

och sätt sedan in det ej anslutna röret i denna rörledare. Kontrollera sedan oljenivån är i

mittläget eller inte.

 Sätt in ena sidan av röret i rörledningarna, den andra sidan ansluts till luftkompressorn.

 Anslut strömkabeln, sätt på strömmen.

5 Parametrar inställning

Tryck på "SET" och tryck sedan på markörknappen till önskad position, tryck på numrering

tangent för att ställa in talvärde. När alla indikatorlampor inte blinkar, skulle systemet spara

inställda värden. Specifik operation är enligt nedan:

 Tryck på "SET", när hastighetsskärmskärmen A, ställ in gryttiden för kokosnöt, 1-2

sekunder skulle vara lämpliga.

 Tryck på "SET", när hastighetsskärmen Sb, ställ in sidoskalans diameter,

100-160mm sekunder skulle vara lämplig, standard är 100mm.

 Tryck på "SET", när hastighetsskärmdisplayen D, ställ in klockans lyfttid, 1-2

sekunder skulle vara lämpliga.

6 Justering och drift

6.1 Justering av diameter och hastighet

 Justera sidoskalan till önskad diameter, diameterintervallet är 100-160 mm; hänvisa till

"Parameterinställning".

 Tryck på "Start", maskinen skäller automatiskt.

 Rotera medurs, hastigheten minskar; rotera moturs, hastigheten

ökar.

 Upprepa steg 2 tills skivningen är färdig; Nummervärdet skulle vara 10-15mm / s i

hastighet skärm.

6.2 Peeling operation

 Sätt kokosnöt på konformplattan, tryck på "start" -knappen, avskalning startar. Om

pneumatisk gripper är inte på huvudet, tryck på "Reset" -knappen.

 När den pneumatiska griparen når toppen, sluta peeling, ta ut kokosnöt då

sätt en annan.

 Om du vill avbryta peeling-funktionen, tryck på "återställ", maskinen är automatiskt

återställa.

7 dagliga kontroller

 Kontrollera regelbundet oljenivåröret med omvandlare av luft / vätska, oljenivån ska inte vara

lägre än 1/2 medan sidbladet återgår till originalposition.

 Kontrollera regelbundna delar av luftkällorna, om det inte är smörjolja, ska det läggas till

 Kontrollera regelbundet om det finns luftläckage eller oljeläckage i överföringsdelen.

 Kontrollera regelbundet om bladen blir lösa.

 Kontrollera maskinen regelbundet; se till att kretsen, luftbanan, fäster delarna i gott skick

tillstånd.

8 Felanalys och felsökning

Fel System kraschar

Åtgärd Stäng av strömmen, starta om

Felindikatorlampan för ström är avstängd

Åtgärd Kontrollera att säkringar brinner ut eller inte

Fel Sidbladets hastighet är ojämn hastighet eller stopp

Åtgärd Kontrollera om det finns partiklar eller luftfickor i oljenivåröret på

gas-vätska omvandlas, om så, Stoppade arbetar för ett ögonblick, eller byta olja

Fel Det fanns läckor av luft eller olja

Åtgärd Byt tätningselement eller fäst rörledningen

Fel Grippers kan inte hålla eller skadade kokosnoten

Åtgärd Kontrollera att uppsättningen är lämplig

Fel Klipp ut kokosnöt medan sidan skalar

Åtgärd Justera hastighetsreglaget, se till att hastigheten är 10-14 mm / s

Fel Skalytan är grov

Åtgärd Kontrollera att bladet är matt eller inte

Feldiametern för sidknippen är okontrollerbar

Åtgärd Kontrollera om det finns magneter, högspänningsledningar och annat

elektromagnetisk utrustning i närheten

Felblad är inte skarp

Åtgärd Skär först skivan genom att skärpa sten eller slipa, det polska bladet vid

fint sandpapper

Vänligen kontakta servicecenter